0344 - 626 961

Privacy

Uiteraard zijn onze gesprekken vertrouwelijk en heb ik geheimhoudingsplicht. Ik ben bij 2 beroepsverenigingen onderhevig aan het klacht- en tuchtrecht. Ik werk volgens een privacyreglement.

Privacyreglement

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit privacyreglement is bedoeld om jou te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Relatietherapie/seksuologiepraktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de therapeutische behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.

De plichten van de relatietherapie/seksuologiepraktijk

De relatietherapie/seksuologiepraktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor zorgverlening verzameld.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener en via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de relatietherapie/seksuologiepraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
 • Jouw persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.

Dossierplicht

De bewaartermijn van je dossier is in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jouzelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Je rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.
 • Het recht om met een onafhankelijk persoon buiten de praktijk contact op te nemen over de behandeling van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kan je dit mondeling kenbaar maken aan de relatietherapie/seksuologenpraktijk. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor).

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van onze praktijk).

Beveiliging

Je gegevens worden bewaard in het dossier welke in een afgesloten archiefkast wordt bewaard in een afgesloten ruimte. Tevens worden deze bewaard op de computer welke met wachtwoorden en met beveiligingssoftware is uitgerust.

Cookies

De website van de praktijk maakt gebruik van cookies om de website (beter) te laten functioneren. Er worden echter alleen functionele en analytische cookies gebruikt, deze hebben nauwelijks tot geen gevolgen voor de privacy.

Datalekken

Datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan de betrokkene.

Meer informatie over je persoonsgegevens?

Op de website van de Auroriteit Persoonsgegevens is meer informatie over je persoonsgegevens te vinden.

Veranderingen aan het privacyreglement

Dit privacyreglement kan op elk ogenblik gewijzigd worden door de praktijk. Je kunt het meest recente privacyreglement vinden op de website.

Contact

Mocht je vragen hebben omtrent je persoonsgegevens of over deze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen met de praktijk.

© 2020 Henriette Schoones